Regulamin konkursu fotograficznego

I Organizator

Organizatorem konkursu jest redakcja szkolnej gazetki przy Szkole Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu. Konkurs został objęty patronatem Szkoły.

II Cel

Celem konkursu jest:

 1. Rozwijanie aktywnej twórczości dzieci.
 2. Zaktywizowanie społeczności szkolnej

III Temat Konkursu

 1. Temat konkursu podawany jest w każdej edycji w formie plakatów i ogłoszeń dla rodziców i uczniów.
 2. Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autora.

IV Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs ma charakter zamknięty – adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu
 2. Do konkursu przystępuje dowolna liczba uczniów z danej klasy.
 3. Konkurs jest jednoetapowy.

V Warunki konkursu

 1. Uczestnicy wysyłają 3 samodzielnie wykonane zdjęcia konkursowe na adres foto.sp91@gmail.com  w nieprzekraczalnym terminie 7 marca 2020 r.
 2. Format zdjęcia: jpg, png, pdf.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dwa zdjęcia, jednak w klasyfikacji brane pod uwagę będzie jedno – wyżej oceniane.
 4. Każde zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, numer kontaktowy rodzica.
 5. 3 zdjęcia, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, zostaną nagrodzone dyplomem i nagrodą rzeczową.
 6. Głosowanie ma charakter otwarty, trwa od 9 marca 2020 r. do 28 marca 2020 r.  i odbywa się na stronie WWW konkursu (http://konkurs.wroclawski.eu/, przy czym możliwe jest oddanie maksymalnie 3 głosów. Próby oddania większej liczby głosów mogą skutkować dyskwalifikacją autora zdjęcia.
 7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 pozycja 631 j.t) do publikacji w Internecie na stronie Szkoły lub konkursu (http://konkurs.wroclawski.eu/ ).
 8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 pozycja 926 j.t) w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.
 9. Celem konkursu jest dobra zabawa dla wszystkich dzieci. Wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji mające na celu nieuczciwe wpływanie na wynik konkursu, są zabronione. Organizator ma prawo pozbawić prawa uczestnictwa w konkursie Uczestnika, który uchybi powyższym obowiązkom lub zakazowi.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

VI Komisja Konkursowa

 1. W obu kategoriach konkursowych („znaleźliśmy zimę” i „zimy nie ma – jest ocieplenie klimatu”) komisja złożona z rodziców i nauczycieli. W kategorii „Nagroda publiczności” nagroda przyznawana jest na podstawie liczby głosów. Nad przebiegiem konkursu czuwa redakcja szkolnej gazety (organizator), a rozdaniem nagród zajmuje się Szkoła.
 2. Decyzje organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VII Nagrody

 1. W każdej edycji konkursu przyznawane są 3 nagrody. 
 2. Informacja o zakończeniu konkursu oraz przyznaniu nagród i wyróżnień zostanie podana do publicznej wiadomości.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w styczniu 2020 r. na stronie konkursu.

Wrocław, dnia 22.11.2019 r.